Jezik

Statut

Nacrt unutrašnjeg uređenja partije 

 

 

ČLAN 1.

 

Pun naziv partije je: KOMUNISTIČKA PARTIJA SRBIJE. Skraćeni naziv partije je K.P.S.

 

ČLAN 2.

 

K.P.S. je politička organizacija koja okuplja sve ljude koji prihvataju Program i Statut K.P.S. Član K.P.S. ne može biti pripadnik druge organizacije, stranke ili partije. Članstvo se gubi svojevoljno ili isključenjem iz K.P.S.

 

ČLAN 3.

 

Pripadnik (član) K.P.S. može biti svaki punoletni građanin/ka, bez obzira na državljanstvo, nacionalnu, rasnu i versku pripadnost .

 

ČLAN 4.

 

K.P.S. ograničava svoje delovanje na teritoriju Republike Srbije u njenim ustavnim granicama. U skladu s tim udruženje građana K.P.S. deluje samo i isključivo na teritoriji Republike Srbije.

 

ČLAN 5.

 

Sedište K.P.S. je ujedno i mesto boravka aktuelnog generalnog sekretara.

 

ČLAN 6.

 

K.P.S. ima karakter pravnog lica i upisuje se kod nadležnog organa u registar pravnog lica.

 

ČLAN 7.

 

Interno formalno pismo K.P.S. je ćirilica.

 

ČLAN 8.

 

Simbol (logo) K.P.S. je crvena petokraka zvezda oivičena okvirom u žutoj boji. Unutar petokrake su srp i čekić u takođe u žutoj boji, a naziv KPS se nalazi desno gore u odnosu na krakove petokrake zvezde. Tekst simbola pisan je štampanim ćiriličnim pismom.

Zastava K.P.S. je crvene boje, veličine u odnosu 1:2 (V:D), na kojoj se nalazi Simbol (logo) K.P.S. koji zauzima 80% visine same zastave.

Pečat K.P.S. je okrugao sa tekstom KOMUNISTIČKA PARTIJA SRBIJE. U centru pečata je crvena petokraka zvezda sa srpom i čekićem unutar. Tekst pečata je pisan štampanim ćiriličnim pismom crvene boje.

Osnovni simbol, petokraku zvezdu sa srpom i čekićem, se ne može menjati ni jednom odlukom bilo kog organa K.P.S.

Osnovni naziv „Komunistička Partija Srbije“ se ne može menjati ni jednom odlukom bilo kog organa K.P.S.

 

ČLAN 9.

 

Gradski i opštinski komiteti kao i mesni odbori K.P.S. imaju svoje pečate, koji su identični sa matičnim pečatom K.P.S., ali je na njima istaknuto ime gradske, opštinske ili mesne organizacije kojoj pečat pripada.

 

ČLAN 10. 

 

K.P.S. je partija koja deluje po principu narodne demokratije i u skladu sa tim K.P.S. nema predsednika.

 

ČLAN 11. 

 

Kongres

Ustavotvorno telo K.P.S. je kongres. Kongres takođe odlučuje o svim važnim pitanjima partije tj. usvajanju i menjanju Statuta i Programa, izbora kadrova za Centralni komitet  K.P.S. i njihovom smenjivanju.. Kongres sačinjavaju svi sekretari i zamenici gradskih i opštinskih komiteta K.P.S., kao i svi članovi Centralnog komiteta , Sekretarijata i odseka. Rad kongresa i svih ostalih organa partije kontroliše supervizorska komisija, koju bira kongres.

 

ČLAN 12. 

 

Centralni Komitet

Centralni komitet  K.P.S. sačinjavaju svi sekretari i zamenici gradskih i opštinskih komiteta. Centralnim komitetom predsedava Generalni sekretar. Centralni komitet je zakonodavno telo K.P.S. Zadaci Centralnog komiteta su:

1. Izbor Sekretarijata K.P.S.

2. Donošenje odluka o političkim i drugim delovanjima K.P.S.

3. Potvrda izbora rukovodstava gradskih, opštinskih i mesnih komiteta K.P.S.

4. Donošenje odluke o zakazivanju, organizaciji i održavanju kongresa K.P.S.

5. Razno.

 

ČLAN 13.

 

Generalni Sekretar

 

Generalnog sekretara bira Centralni komitet. Mandat Generalnog sekretara je 2 godine. U izuzetnim slučajevima Centralni komitet može produžiti mandat Generalnog sekretara na maksimalno još jednu godinu, nakon čega se ista osoba ne može birati najmanje 3 godine na tu funkciju.

 

Zamenik generalnog sekretara

 

Zamenika generalnog sekretara bira Centralni komitet. Mandat Zamenika generalnog sekretara je 2 godine. U izuzetnim slučajevima Centralni komitet može produžiti mandat Zameniku generalnog sekretara na maksimalno još jednu godinu.

Po isteku mandata Generalnog sekretara, Zamenik generalnog sekretara automatski postaje Generalni sekretar. 

 

ČLAN 14.

 

Sekretari

 

Opštinske i gradske Sekretare biraju članovi opštinskih, odnosno gradskih komiteta. Mandat Sekretara komiteta traje dve godine, u izuzetnim slučajevima članovi komiteta mogu produžiti mandat Sekretara na maksimalno još jednu godinu. Nakon čega se ista osoba ne moše birati na tu funkciju najmanje još 3 godine.

 

Zamenici Sekretara

 Zamenici opštinskih i gradskih Sekretara se biraju od strane članova gradskih, odnosno opštinskih komiteta. Mandat Zamenika sekretara traje dve godine, u izuzetnim slučajevima članovi komiteta mogu produžiti mandat Zameniku sekretara na maksimalno još jednu godinu. Nakon čega se ista osoba ne moše birati na tu funkciju najmanje još 3 godine.

Verifikaciju mandata vrši Centralni komitet.

 

ČLAN 15.

 

Sekretarijat

 

Sekretarijat K.P.S. se bira od strane Centralnog komiteta. Sekretarijat je direktno odgovoran Centralnom komitetu K.P.S. Sekretarijat je zvanični izvršni organ K.P.S. Sekretarijat K.P.S. se sastoji od Sekretara odseka i njihovih zamenika.

Sekretarijat se sastoji od sledećih odseka:

 1. Odsek za marketing i propagandu.
 2. Odsek za informisanje i odnose sa javnošću.
 3. Odsek za ekonomiju i privredu.
 4. Odsek za ekologiju i životnu sredinu.
 5. Odsek za političko delovanje.
 6. Odsek za visoko obrazovanje i nauku.
 7. Odsek za međunarodnu saradnju.
 8. Odsek za pravna pitanja.
 9. Odsek za organizaciona pitanja.
 10. Odsek za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
 11. Odsek za bezbednost.
 12. Odsek za sport i fizičko vaspitanje.
 13. Odsek za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.
 14. Odsek za moralno-političku procenu rada članova i prijem novih članova.
 15. Odsek za kulturu.
 16. Odsek za urbanizam i saobraćaj.
 17. Odsek za zdravstvo, radna i socijalna pitanja.

 

ČLAN 16.

 

Četrnaesti Odsek je potpuno nezavisan u svom radu i za svoj rad jedino odgovara Centralnom komitetu. Njegove odluke su izvršne ,a pojedinac protiv koga su pokrenute disciplinske mere , ima pravo žalbe, Komisiji za žalbe Centralnog Komiteta u roku od 8 dana.

 

ČLAN 17.

 

Komisija za žalbe Centralnog komiteta se sastoji od 5 članova i nju čine: Generalni sekretar, Zamenik generalnog sekretara, Seretar 5-og odseka, Sekretar 8-og odseka i Sekretar 14-og odseka Sekretarijata.

 

ČLAN 18.

 

Gradski i Opštinski Komiteti kao i Mesni odbori K.P.S. se organizuju isključivo na teritoriji Republike Srbije. Gradski i opštinski komiteti imaju svoje Sekretare i Izvršne odbore, kao i svoje stručne službe po svom izboru. Dok Mesni odbori pripadaju gradskim ili opštinski komitetima i u skladu sa tim nemaju svoje zakonodavno niti izvršno telo, ni stručne službe. Gore navedene organizacije smeju da izlaze na opštinske, gradske izbore predsedničkog ili skupštinsko-opštinskog, skupštinsko-gradskog karaktera. Smeju da ulaze u koalicije, ali sa prethodnim mišljenjem i odobrenjem Centralnog komiteta K.P.S.

 

ČLAN 18a.

 

Mesne odbore predstavlja Sekretar mesnog odbora koji se bira na period od dve godine. Sekretara bira svaki Mesni odbor po na osob. Sekretar mesnog odbora je ujedno i član Opštinskog komiteta.

 

ČLAN19.

 

Gradske i opštinske komitete koordinira Regionalni koordinator. Regionalni koordinator ima nadzornu i savetodavnu ulogu. Regionalni koordinator je direktno odgovoran Centralnom komitetu. Podela Republike Srbije na regione je interni dogovor K.P.S. i u nadležnosti je Centralnog komiteta.

 

ČLAN 20.

 

K.P.S. je pravno lice, i u skladu sa tim mu je dozvoljeno osnivanje i vođenje preduzeća, firmi, kompanija..itd.

 

ČLAN 21.

 

U skladu sa zakonom Republike Srbije K.P.S. ima pravo da poseduje pokretnu i nepokretnu imovinu.

 

ČLAN 22.

 

K.P.S. se finansira iz sledećih izvora:

 

 1. Donacija
 2. Članarina
 3. Legata
 4. Nagrada
 5. Fondova
 6. Od organizovanja takmičenja, koncerata, akademija, tribina, simpozijuma.

 

ČLAN 23.

 

K.P.S. učestvuje na izborima za parlament, na predsedničkim izborima i izborima za predstavnička lokalna tela u celoj Srbiji. Odluku o učestvovanju na izborima donosi Centralni komitet K.P.S.

 

ČLAN 24.

 

K.P.S. će svoje nezadovoljstvo ispoljavati mirnim putem, putem mitinga, protestnih šetnji, tribina, akademija, štampe i proglasa.

 

Stvaranje koalicija i pripajanje

 

ČLAN 25.

 

K.P.S. sme ulaziti u koalicije ako Centralni komitet K.P.S. to odluči. Centralni komitet K.P.S. takođe odlučuje koje su političke opcije optimalne za K.P.S. Centralni komitet K.P.S. sklapa i poništava koalicione sporazume između K.P.S. i drugih političkih partija.

 

ČLAN 26.

 

K.P.S. se ni pod kojim uslovima ne može pripojiti ni jednoj drugoj partiji, organizaciji ili grupi, niti takvu odluku sme doneti bilo koje telo K.P.S. ili pojedini njen član.

 

ČLAN 27.

 

Pripajanje drugih partija, organizacija ili grupa K.P.S.-u može se izvršiti samo ako članstvo druge partije, organizacije ili grupe u potpunosti prihvati načela, program i ciljeve K.P.S.i svaki član ponaosob podnese zahtev za članstvo u K.P.S.

 

ČLAN 28.

 

Prava i obaveze članova kao i način njihovog učlanjivanja regulisani su internim aktom K.P.S.

 

ČLAN 29.

Komunistička Partija Srbije će u skladu sa zakonom Republike Srbije organizovati ili podržavati organizovanje mitinga ili drugih javnih manifestacija u skladu sa svojim opredeljenjima.

 

ČLAN 30.


Bezbednost

Partija ima svoju službu bezbednosti formiranu u skladu sa važećim zakonima. Bezbednosna služba ima svoje rukovodioce i svoje radnike zadužene za bezbednost i sama će obezbeđivati funkcionere i goste u granicama svojih ovlašćenja. Radnik bezbednost je dužan da izvrši svako naređenje koje ne predstavlja povredu važećeg zakona.

 

Prelazne i završne odredbeČLAN 31.


Ovaj statut je usvojen na osnivačkoj konferenciji Komunističke Partije Srbije.

 
ČLAN 32. 

 

Dopune i izmene ovog statuta može da vrši samo kongres K.P.S.


ČLAN 
33.

 

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja.